Regulamin

dla klientów

Warunki umów wynajmu zawieranych przez Wypożyczalnia Gama z siedzibą w Luboszu, ul. Poznańska 4

 

§1 Obowiązywanie warunków

1. Ogólne warunki umów obowiązują przy wszystkich usługach świadczonych przez firmę Wypożyczalnia Gama w stosunku do Najemców i stanowią integralną część zawartej umowy.

 

§2 Zawarcie umowy

1. Umowa powinna każdorazowo być zawarta w formie pisemnej.

2. Za zawarcie umowy uważa się również złożenie przez Najemcę zamówienia drogą elektroniczną a także odbiór sprzętu po złożeniu zamówienia telefonicznie.

 

§3 Ceny za wynajem

1. Wszystkie ceny podane w ofercie oraz na stronie internetowej są cenami netto. Oferty cenowe nie są wiążące.

3. W przypadku dostawy realizowanej przez firmę Wypożyczalnia Gama do ustalonej ceny wynajmu dolicza się koszty transportu. Kkwoty obliczane są indywidualnie do każdego transportu i uzależnione są od objętości wynajmowanego sprzętu oraz odległości.

4. W przypadku zwrotu wynajętego sprzętu w terminie późniejszym niż w ustalonym między stronami Wypożyczalnia Gama może naliczyć dodatkową opłatę za każdy dzień zwłoki.

 

§4 Obowiązki najemcy

1. Najemca każdorazowo zobowiązuje się do używania wynajętego sprzętu wyłącznie do celu uprzednio ustalonego i na czas uprzednio uzgodniony z firmą Wypożyczalnia Gama.

2. Najemca jest obowiązany przestrzegać środków ostrożności wskazanych mu przez firmę Wypożyczalnia Gama.

3. Najemca jest obowiązany zapewnić łatwy dostęp do budynków, terenów i pomieszczeń, do których sprzęt ma być dostarczony.

4. Stosowne zabezpieczenie wynajmowanego sprzętu przed kradzieżą, uszkodzeniami oraz innymi szkodami od chwili dokonania dostawy do zwrotu obciąża Najemcę.W  przypadku własnego transportu Najemcy od chwili pobrania do chwili zwrotu wynajętego sprzętu odpowiednio „z i do” magazynu firmy Wypożyczalnia Gama.

 

§5 Warunki dostawy

1. Dostawa odbywa sie do miejsca wskazanego przez Najemcę na poziomie parteru do pierwszych zamkniętych drzwi.

2. Dodatkowe koszty (rozdzielenia, zebrania, złożenia i rozłożenia sprzętu będącego przedmiotem umowy najmu) nie sa zawarte w cenie wynajmu ani w cenie transportu.

3. Najemca każdorazowo winien być obecny przy dostarczeniu sprzętu i pokwitować jego przyjecie.

4. W przypadku nieobecności Najemcy w terminie, godzinach i miejscu ustalonych w umowie sprzęt może być pozostawiony w miejscu przez niego wskazanym i bedzie to traktowane równoznacznie z podpisaniem przez Najemcę protokółu odbioru sprzętu.

 

§6 Zwrot sprzętu

1. Najemca jest zobowiązany zwrócić sprzęt po upływie wynajmu w takim stanie w jakim był dostarczony, a więc właściwie wyczyszczony, dokładnie zapakowany i dostępny do odbioru na poziomie parteru.

2. W przypadku stwierdzenia, że sprzęt nie jest wyczyszczony, firma Wypożyczalnia Gama obciąży Najemcę kosztami czyszczenia i wystawi Najemcy za tę usługę fakturę VAT.

3. Najemca jest obowiązany wysuszyć sprzęt i jego elementy wykonane z tkanin jeszcze przed jego zapakowaniem.

4. Najemca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody, które powstały przez utratę lub uszkodzenie wynajętego sprzętu lub jego części użytkowanych zgodnie z umową.

5. W przypadku gdy wynajmowany przedmiot nie zostanie zwrócony przez Najemcę, bądź nie nadaje się do użytku, Najemca pokrywa jego wartość według „ceny za stratę”.

6. Ostateczna kontrola i przeliczenie zwróconego sprzętu odbywa się w magazynie firmy Wypożyczalnia Gama i jest wiążąca dla Najemcy.

 

§7 Płatności

1. Wynagrodzenie, czyli cena wynajmu określona w umowie pomiędzy Stronami wraz z podatkiem VAT oraz ewentualne dodatkowe koszty transportu, jest płatne najpóźniej w chwili wydania przez firmę Wypożyczalnia Gama Najemcy wynajmowanego sprzętu.

 

§8 Ubezpieczenie

1. Sprzęt nie jest ubezpieczony przez firmę Wypożyczalnia Gama

2. Najemca ponosi odpowiedzialność za ogólne szkody, które powstały przez niezgodne z przeznaczeniem użytkowanie wynajętego sprzętu, jak również za wszelkie niebezpieczeństwa powstałe w wyniku jego używania oraz za wszelkie przypadki utraty sprzętu.

3. Najemca może uwolnić się od odpowiedzialności opisanej w punkcie 2 zawierając we własnym zakresie stosowną umowę ubezpieczenia.

 

§9 Postanowienia końcowe

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami ogólnymi znajdują zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

Od 1 marca zapraszamy do naszej nowej lokalizacji przy ul. Andrzeja Struga 78. Prosimy o kontakt telefoniczny przed przyjazdem. Tel:   518 666 092

Zobacz mapę